GOD SELSKABSLEDELSE

God selskabsledelse (Corporate Governance) er en disciplin, som bestyrelsen i større virksomheder bør forholde sig til.

Selvom NRGi som andelsselskab har lidt andre rammebetingelser end aktieselskaber og børsnoterede selskaber, så er målet om en forretningsorienteret ledelse og adfærd den samme.

En implementering af anbefalingerne til god selskabsledelse indebærer blandt andet, at ledelse og bestyrelse tager aktivt stilling til de enkelte elementer i anbefalingerne og herunder beslutter, hvordan disse kan implementeres på værdiskabende måde i NRGi.

Formålet er, at repræsentantskabet, bestyrelsen og ledelsen med gensidig respekt for hver sin opgave sammen skal lede NRGi koncernen mod selskabets mission og vision.

Nørby udvalgets anbefalinger

Komitéen for god selskabsledelse (Nørbyudvalget) anbefaler, at man i virksomheden forholder sig til følgende otte områder:

  • Andelshavernes rolle og samspil med ledelsen 
  • Interessenternes rolle og betydning for selskabet
  • Åbenhed og gennemsigtighed
  • Bestyrelsens opgaver og ansvar
  • Bestyrelsens sammensætning
  • Bestyrelsens og direktionens vederlag
  • Risikostyring
  • Revision

God selskabsledelse i forbrugerejet forsyningskoncerner

Dansk Energi har formuleret en række anbefalinger for god selskabsledelse specifikt til forbrugerejet forsyningskoncerner.

Her kan du læse anbefalingerne: anbefalinger for god selskabsledelse i forbrugerejet forsyningskoncerner

Du kan også læse NRGi's bestyrelses evaluering af anbefalingerne: bestyrelsens evaluering i forhold til anbefalinger for god selskabsledelse i forbrugerejede forsyningskoncerner.

Interessenternes rolle og betydning for selskabet

Der er gennem forskellige medier en tæt og løbende orientering om selskabets nuværende og fremtidige aktiviteter til alle ejerne.
Der er med repræsentantskabet gennemført en workshop med dette tema.

Åbenhed og gennemsigtighed

Der er implementeret en hjemmeside for repræsentantskabet, og repræsentantskabet holdes løbende orienteret via nyhedsbreve. NRGi's koncernhjemmeside indeholder oplysninger af betydning for andelshavernes vurdering af NRGi. Herunder blandt andet informationer om selskabets økonomiske forhold, nøgletal, kvartalsmeddelelser og regnskaber.
NRGi vil årligt redegøre for koncernens miljøprofil ved udarbejdelse af ”Grønt Regnskab” og for CSR (Corporate Social Responsibility).

Bestyrelsens overordnede opgaver og ansvar

Hvert år i juni måned afholdes strategiseminar for koncernbestyrelsen, og her fastlægges det næste års fokusområder. Repræsentantskabet har muligheder for indspark på temamøder og ved præsentationen af strategierne på repræsentantskabsmøderne i april og december.

Bestyrelsens sammensætning

De enkelte medlemmers arbejde og bestyrelsens sammensætning vurderes i forbindelse bestyrelsens årlige selvevaluering.

Aflønning af bestyrelse og direktion

Bestyrelsen honoreres med et fast vederlag og et mødehonorar. Der er ikke øvrige honoraelementer i relation til bestyrelsen. Direktionen honoreres med et fast vederlag samt et resultatafhængigt lønelement, primært baseret på koncernens økonomiske resultat samt realisering af konkrete strategiske indsatsområder. Der anvendes ikke aktieoptioner eller lignende i forhold til koncerndirektionen.

Risikostyring

I de enkelte datterselskaber behandles de enkelte forretningsområders risici. Risikostyringen indarbejdes i den løbende rapportering fra selskaberne.

Revision

For NRGi gælder, at der på det årlige repræsentantskabsmøde vælges revisionsselskab, og at bestyrelsen modtager revisionsprotokollerne direkte fra revisionsfirmaet.

Hvem gør hvad?

Et fornuftigt samarbejde kræver, at det er veldefineret, hvem der har ansvaret for hvad. Arbejdsdelingen mellem repræsentantskab, bestyrelse og direktion kan beskrives på følgende måde.

Øverste myndighed (repræsentantskabet)

Ambassadør
Vælge bestyrelse
Sparring med bestyrelsen
Godkende regnskab

Øverste ledelse (bestyrelse)

Strategisk udvikling og målsætning
Budgetopfølgning og kontrol
Ansætte og afskedige direktionen
Sparring med daglig ledelse

Daglig ledelse (direktion)

Strategi og forretningsudvikling
Daglig ledelse – herunder lede koncernens selskaber
Sikre implementering og gennemførelse af strategi og forretningstiltag.

NYHEDSBREV
Modtag Nyhedsstrømmen - NRGi´s nyhedsbrev med nyheder og konkrete sparetips til dit energiforbrug.
Skriv navn
Skriv gyldig email
Påkrævet
Jeg giver hermed samtykke til, at NRGi Corporate A/S sender mig nyhedsbreve, og til dette formål indsamler og anvender mit navn og mail i overensstemmelse med NRGi's persondatapolitik. Jeg kan til enhver tid tilbagekalde mit samtykke i bunden af samtlige nyhedsbreve eller ved frameldingsformularen på hjemmesiden. Ved tilmelding accepterer jeg samtidig NRGi Corporate A/S' nyhedsbrevbetingelser.